Op 27 maart is de algemene vergadering voor leden van onze vereniging. Klik op het bericht voor meer informatie

300_uitnodiging_alv2018_z_pc_deschelde_01.jpg

 

AGENDA
0. Opening
1. Mededelingen.
2. Ingekomen stukken betreffende de Algemene Ledenvergadering.
3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2018
4. Verantwoording met betrekking tot 2018:
a. Vaststelling jaarverslagen van het Bestuur
b. Vaststelling jaarrekening en financiële verantwoording
c. Verslag door kascontrolecommissie
5. Vaststellingen met betrekking tot 2019:
a. Vaststelling contributie
b. Vaststelling begroting
c. Voorziening in vacatures:
i. Bestuur: Pascale Tanis is statutair aftredend en herkiesbaar
ii. Kascontrolecommissie: Adri Wijffels is aftredend en statutair niet herkiesbaar
6. Huldigingen
7. Rondvraag
Vragen graag schriftelijk indienen bij de secretaris (secretaris@zpc-deschelde.nl)
8. Sluiting

De jaarstukken zullen u uiterlijk twee weken voor de vergadering worden toegestuurd

Voorafgaand aan de vergadering geeft Christian de Die een presentatie over het belang en effect van voeding bij trainingen en wedstrijden

Realisatie: TiDi Media